Program przedszkola prywatnego Robuś w Wesołej

Z dniem 30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nowa podstawa programowa zakłada łagodne przejście między edukacją przedszkolną a wczesnoszkolną.

W naszym przedszkolu wszystkie treści zapisane w nowej podstawie programowej są już od kilku lat realizowane.

Zgodnie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowali się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, a w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłym;

 5. Stwarzania warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oaz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oaz postawy patriotycznej;

 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Celem pracy naszych nauczycieli w przedszkolu Robuś jest wszechstronny rozwój dziecka i pełny rozwój jego osobowości – a więc intelektualny, fizyczny a przede wszystkim społeczny. Naszym celem jest wychowanie dzieci otwartych, śmiałych, dobrze radzących sobie w szkole, mających dobry kontakt z rówieśnikami i otoczeniem społecznym. Proces przygotowania dzieci do edukacji szkolnej rozpoczyna się już od najmłodszej grupy i trwa przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu.

W czerwcu dzieci nowo przyjęte do przedszkola biorą udział wraz z rodzicami w programie adaptacyjnym. Każde dziecko przyjmowane do przedszkola odbywa rozmowę z psychologiem przedszkolnym w celu poznania dziecka i zapewnienia jego dobrej adaptacji do przedszkola.

We wrześniu wszystkie dzieci są badane przez logopedę i rehabilitanta gimnastyki korekcyjnej, rodzice otrzymują na piśmie diagnozy i zalecenia.

Założenia programowe realizujemy w przyjaznej dziecku atmosferze.

Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno- pedagogiczną opartą na koncepcjach "Wychowanie bez porażek" Tomasa Gordona oraz "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały" i "Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" – Adele Faber i Elanie Mazlish.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

W pracy dydaktyczno wychowawczej wykorzystujemy:

 • Program kształcenia artystycznego: warsztaty plastyczno – ceramiczne, spotkania ze sztuką w muzeach, galeriach, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych, udział w zajęciach umuzykalnienia i rytmice, tańcu towarzyskim.

 • Program rozwijający sprawność ruchową dzieci metodami "Ruch rozwijający dla dzieci" wg Weroniki Sherborne, ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana i Kniessów, zabawy ruchowe przy muzyce metodą C. Orfa.

 • Wspomagamy rozwój dziecka i jego przygotowanie do nauki w szkole wykorzystując metodę kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona.

 • Edukację ekologiczną – metoda ta pomaga dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odniesienia do natury i wszelkich form życia. Uczy dzieci szacunku nie tylko do środowiska naturalnego ale także do własnego życia.

 • Zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dziecka w ramach opłaty czesnego.

Plastyka

Zajęcia z plastyki mają na celu pobudzenie ekspresji twórczej dzieci oraz naukę różnorodnych technik plastycznych. Ważna rolę w przygotowaniu dzieci do gotowości szkolnej pełnią warsztaty z gliną.

Podstawą tych zajęć jest stymulowanie wyobraźni dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, wyczulenie na barwę, wielkość, kształt i dotyk. Na zajęciach panuje swobodna twórcza atmosfera podkreślana rekwizytami i materiałami plastycznymi. Dzieci są inspirowane do tworzenia własnych pomysłów.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjną objęte są wszystkie dzieci ze względów profilaktycznych. Ćwiczenia maja charakter globalny lub miejscowy. W trakcie zajęć dzieci uczą się korekcyjnych zachowań do stosowania w życiu codziennym. Dzieci ze szczególnymi wskazaniami mają indywidualny plan terapii uwzględniający wskazania i przeciwwskazania dla danej wady postawy. Efekt korekcyjny następuje szybciej jeśli rodzice biorą udział w procesie terapeutycznym.

Umuzykalnienie i rytmika

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Polegają na aktywnym wprowadzeniu dzieci w świat muzyki. Dzięki stosowanym metodom E.J. Delacroza i C. Orfa rozwijają zamiłowanie do sztuki, muzykalność, wyczucie rytmu oraz kształtują charakter i umiejętność współżycia w grupie. Na zajęciach dzieci mają możliwość swobodnego wypowiadania się i uzewnętrzniania własnych odczuć związanych z muzyką.

Nauka języka angielskiego

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Prowadzone są wg Programu nauki języka angielskiego dla przedszkoli - zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nauka języka odbywa się metodą zabawową oraz wspomagana jest książkami i zeszytami ćwiczeń dostosowanymi do wieku dzieci i zatwierdzonymi przez MEN.

Nauczyciel języka angielskiego obecny jest w przedszkolu w ciągu całego tygodnia i ma możliwość utrwalania znajomości języka z dziećmi czasowo nieobecnymi w przedszkolu.

Podczas zajęć komunikacja pomiędzy dziećmi i nauczycielem odbywa się w języku angielskim.

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka

W przedszkolu dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia indywidualne z psychologiem dla dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju. Zajęcia te mają na celu oddziaływanie na dziecko tak aby jego rozwój przebiegał prawidłowo. Psycholog wspiera dziecko w dążeniu do osiągania kolejnych etapów rozwoju. Uczy rodziców pomagać dzieciom pokonywać trudności i problemy związane z wychowywaniem dzieci. Pomoc psychologiczna zawiera także diagnozę poziomu rozwoju ogólnego równomierność rozwoju poszczególnych sfer: intelektualnej, emocjonalno społecznej, rozwiązywanie problemów rozwojowych: nadpobudliwości, zahamowań, nieśmiałości, obaw i lęków.

W zajęciach wykorzystywane są:

• elementy pedagogiki Marii Montessorii (ćwiczenia wyciszające, ułatwiające skupienie uwagi),

• elementy metody Weroniki Sherborne (zdobywanie pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa otoczeniu),

• elementy terapii integracji sensorycznej.

Warsztaty przyrodnicze

Raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej odbywają się ekologiczno - przyrodnicze zajęcia z przyrodnikiem. Dzieci poznają zwierzęta, rośliny, przyrodę, zasady ekologii itp.

 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

Ćwiczenia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez dyplomowanego nauczyciela logopedę o dodatkowych kwalifikacjach mgr polonistyki i studiach glottodydaktyki uprawniających do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnie dla dzieci potrzebujących takich zajęć. Podczas ćwiczeń każde dziecko otrzymuje specjalnie dla niego przygotowane pomoce. W celu uzyskania dobrych efektów logopeda współpracuje z rodzicami.

W ramach ćwiczeń logopedycznych nauczyciele wszystkich grup codziennie metodą zabawową prowadzą Gimnastykę buzi i języka.

Nauka tańca towarzyskiego

Zajęcia prowadzone są przez instruktora tańca towarzyskiego prowadzącego Klub Tańca Towarzyskiego .Dzieci uczestniczą w turniejach tańca towarzyskiego a po ukończeniu edukacji przedszkolnej mogą w wieku szkolnym kontynuować naukę w klubie trenera.

Judo

Prowadzone są zajęcia dwa razy w tygodniu dla dzieci 4, 5 letnich. Zajęcia sportowe odbywają się w formie zabawy. Rozwijają ogólną sprawność ruchową dzieci, wdrażają do dyscypliny. Dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia. Prowadzone są przez instruktora o wysokich kwalifikacjach trenerskich prowadzącego Klub Sportowy ,gdzie dzieci mogą w wieku szkolnym kontynuować naukę.

Warsztaty artystyczne

Prowadzone przez artystę plastyka przy użyciu różnych technik i materiałów plastycznych.Dzieci biorą częsty udział w konkursach plastycznych przedszkolnych i lokalnych i ogólnokrajowych.

Kamera AKCJA!

Zajęcia zaczynają się od oswojenia z kamerą i pierwszych kreatywnych autoprezentacji przedszkolaków: różne sposoby przedstawiania się i opowieści o sobie.

Drugi etap to nauka tekstu: wiersza, bajki lub piosenki, zrozumienie jego sensu, opowieści Dzieci do kamery o tym, czego tekst dotyczy.

Trzeci etap to nauka interpretacji: dzieci uczą się, że ten sam tekst można powiedzieć na wiele sposobów, używając do tego różnych emocji: radość, smutek, szczęście, złość.

Czwarty etap to przygotowanie do realizacji bajkowego scenariusza, podział na role, przygotowanie odpowiednich rekwizytów i strojów.

Etap finalny to wręczenie rodzicom filmu z udziałem ich przedszkolaka. Dzięki temu cała rodzina wspólnie może oglądać i podziwiać swojego małego aktora w różnych filmowo-teatralnych odsłonach, obserwować postępy jakie robi ich dziecko, a najważniejsze - mieć pamiątkę na długie lata.

Wycieczki autokarowe do teatru, na wystawy, plenerowe.