Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole ,,Robuś”.

2. Osoba prowadząca.

Organem prowadzącym jest właściciel Ewelina Szulawska.

W dalszej części statutu Niepubliczne Przedszkole ,,Robuś” jest zwane „przedszkolem” a Ewelina Szulawska zwana jest „prowadzącym przedszkole”.

3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole: Niepubliczne Przedszkole ,,Robuś”.

NIP 822-21-53-688

REGON 146441923

4. Adres przedszkola 05-077 Warszawa ul. Magnolii 6.

5. Przedszkole posiada własne logo z napisem ROBUŚ: napis ROBUŚ. dziewczynki i siedzącego chłopca.

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie

7. Podstawa prawna działania przedszkola:

Przedszkole działa w ramach obowiązujących przepisów i Statutu.

§ 2 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje nauczanie w zakresie podstawowym w zakresie Podstawy Programowej oraz w oparciu o programy: Program dla przedszkoli, klas zerowych i palcówek integracyjnych -Dziecięca Matematyka – prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej zarejestrowany przez MEN jako Program nauczania DKW-4013- 5/01 „Razem w przedszkolu dla 3,4,5 i 6 latków” PROGRAM WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY „Wszystkie dzieci nasze są”

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 Jt Dzu z 1996 r. nr 67, poz. 329 oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Celem przedszkola jest:

 • objęcie opieką wszystkich wychowanków i zapewnienie im bezpieczeństwa; zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka;

 • wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków;

 • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka;

 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka względem siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;

 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

 • aktywizowanie społeczności poprzez zaangażowanie osób do działań na rzecz rozwoju lokalnego;

 • kreowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i lokalnych.

4. Do zadań przedszkola należy:

 • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy;

 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

 • współpraca z psychologiem, logopedą etc., w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.

5. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie zdecydowanej większości rodziców przedszkole może realizować dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupy.

6. Każda grupa dzieci powierzona jest odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku.

7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

8. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka nauczyciela na każde 10 dzieci przypada jedna osoba dorosła.

9. Przedszkole wymaga od rodziców opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

10. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

§ 3 ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Prowadzący przedszkole – właściciel – Ewelina Szulawska

 • Odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi.

 • Podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.

 • Jest dyrektorem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników.

 • Reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 • Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 • Sprawuje nadzór nad wychowankami.

 • Kontroluje wykonywanie obowiązków przez pozostałych pracowników.

2. Rada pedagogiczna:

W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Rada działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem, zgodnym ze Statutem.

4. Rada rodziców:

W przedszkolu może działać reprezentacja rodziców.

Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo-doradczych, współdziałają z dyrektorem w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.

§ 4 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zapisu dziecka” oraz ankieta przygotowana przez psychologa przedszkola,oraz spisana umowa z właścicielem przedszkola .

2. Kryterium przyjęć stanowi kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa:

 • dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.

 • dzieci z terenu Wesołej i jej okolic.

3. Właściciel przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na cały okres edukacji przedszkolnej .Opłata za przedszkole podawana jest na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku przedszkolnego „ROBUSIA”. Opłata może ulec zmianie w ciągu roku przedszkolnego w związku ze zmianą opłat za wyżywienie ,opłat za energię ,gaz itp. na które nie ma wpływu prowadzący przedszkole.

4. W przedszkolu są cztery oddziały, obejmujące dzieci w wieku 3 -6 lat każdy.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych , samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi .

6. Jeden oddział może liczyć do 20 dzieci.

7. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 18.00

9. Inne terminy przerw pracy w przedszkolu mogą być ustalone wyłącznie przez organ prowadzący.

10. Na wniosek organu prowadzącego przedszkole może być nieczynne w okresie: remontu , dni przed/po lub między świętami, w okresie urlopu w miesiącu lipcu 2 tygodni. Zwykle planowane dni wolne podawane są na początku roku szkolnego i kalendarzowego.Powiadomienie o dniach zamknięcia przedszkola jednak musi nastąpić nie nie później niż z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

11. Na wniosek rady pedagogicznej organ prowadzący może wprowadzić dyżur w dni przyjęte jako wolne .Jednak w razie nieobecności dzieci zgłoszonych na dyżur w tym terminie nie należy się zwrot opłaty za te dni .Ilość posiłków na te dni jest zamawiane z wyprzedzeniem .

12. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

13. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice.

§ 5 WYCHOWANKOWIE

1. Przedszkole respektuje prawa dziecka do:

 • akceptacji takim, jakim jest;

 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;

 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”;

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

 • pomocy i ochrony przy pokonywani przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi wypadkami;

 • wspólnoty i solidarności w grupie;

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

 • zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych;

 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;

 • badania i eksperymentowania;

 • różnorodności doświadczeń;

 • fantazji i własnych światów;

 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;

 • doświadczenia konsekwencji swojego zachowania;

 • otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

 • zdrowego żywienia;

 • do jedzenia jako przeżycia zmysłowego;

 • odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków;

 • jedzenia w określonych porach przewidzianych w rozkładzie dnia, picia gdy jest spragnione, ale również prawo do nauki i regulowania swoich potrzeb.

2. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

 • aktywności, twórczości, eksperymentowania,

 • samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,

 • zaradności wobec sytuacji problemowych,

 • działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi starszymi kolegami,

 • poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,

 • tolerancji, otwartości wobec innych,

 • bycia z innymi i dla innych pomocnym,

 • przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

§ 6 RODZICE WYCHOWANKÓW

1. Rodzice mają prawo do:

 • znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych,

 • uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób, niepowodzeń,

 • uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,

 • uzyskiwania porad w sprawach wychowania rozwoju dziecka,

 • wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,

 • pobytu z dzieckiem w grupie w okresie adaptacji,

 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci.

 • Udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

§ 7 PRACOWNICY

1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

3. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej go rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów (logopeda).

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwozowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz do ustaleń wewnętrznych.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, ma prawo oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich informacji z tym związanych.

11. Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie.

12. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony zakres obowiązków.

§ 8 FINANSE

1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

 • z opłat wnoszonych przez rodziców,

 • z dotacji budżetu miasta Warszawa

 • z innych źródeł.

2. Czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, przy czym za okres nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu następnym jest zwracana stawka żywieniowa zgodnie z nieobecnością odnotowaną w dzienniku.

3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisanej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich odpłatność zgodna z zawartą umową.

4. W razie nieterminowych opłat za przedszkole mogą być doliczane odsetki za zwłokę.

5. Zadłużenie może spowodować brak możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach dodatkowych -dodatkowo płatnych do chwili uregulowania zaległości.

6. Umowa może być rozwiązana przez przedszkole w przypadku gdy rodzice -opiekunowie nie uiszcza opłaty za czesne w ciągu kolejnego miesiąca.

§ 9 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Rozwiązanie umowy edukacyjnej

Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z zachowaniem pkt.3 §8 Statutu.

Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, z zachowaniem procedury postępowania:

 • poinformowanie pisemne rodziców,

 • spotkanie dyrektora do spraw pedagogicznych z rodzicami,

 • w skrajnych przypadkach rozwiązanie umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

3. Księgowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.